سرور مجازی فرانسه

سرور 512 مگابایت فرانسه
 • 512مگ رم
 • 512مگاهرتز سی پی یو
 • 15 گیگ NVMe هارد
 • 10-1 گیگ بر ثانیه پورت
 • نامحدود ترافیک
سرور 1 گیگابایت فرانسه
 • 1گیگ رم
 • 1گیگاهرتز سی پی یو
 • 20 گیگ NVMe هارد
 • 10-1 گیگ بر ثانیه پورت
 • نامحدود ترافیک
سرور 2 گیگابایت فرانسه
 • 2گیگ رم
 • 2گیگاهرتز سی پی یو
 • 20 گیگ NVMe هارد
 • 10-1 گیگ بر ثانیه پورت
 • نامحدود ترافیک
سرور 3 گیگابایت فرانسه
 • 3گیگ رم
 • 3گیگاهرتز سی پی یو
 • 30 گیگ NVMe هارد
 • 10-1 گیگ بر ثانیه پورت
 • نامحدود ترافیک
سرور 4 گیگابایت فرانسه
 • 4گیگ رم
 • 4گیگاهرتز سی پی یو
 • 40 گیگ NVMe هارد
 • 10-1 گیگ بر ثانیه پورت
 • نامحدود ترافیک
سرور 6 گیگابایت فرانسه
 • 6گیگ رم
 • 6گیگاهرتز سی پی یو
 • 60 گیگ NVMe هارد
 • 10-1 گیگ بر ثانیه پورت
 • نامحدود ترافیک
سرور 8 گیگابایت فرانسه
 • 8گیگ رم
 • 6گیگاهرتز سی پی یو
 • 80 گیگ NVMe هارد
 • 10-1 گیگ بر ثانیه پورت
 • نامحدود ترافیک
سرور 12 گیگابایت فرانسه
 • 12گیگ رم
 • 6گیگاهرتز سی پی یو
 • 80 گیگ NVMe هارد
 • 10-1 گیگ بر ثانیه پورت
 • نامحدود ترافیک
سرور 16 گیگابایت فرانسه
 • 16گیگ رم
 • 8گیگاهرتز سی پی یو
 • 80 گیگ NVMe هارد
 • 10-1 گیگ بر ثانیه پورت
 • نامحدود ترافیک
سرور 20 گیگ فرانسه
 • 20گیگ رم
 • 9گیگاهرتز سی پی یو
 • 80 گیگ NVMe هارد
 • 10-1 گیگ بر ثانیه پورت
 • نامحدود ترافیک
سرور 24 گیگ فرانسه
 • 24گیگ رم
 • 9گیگاهرتز سی پی یو
 • 90 گیگ NVMe هارد
 • 10-1 گیگ بر ثانیه پورت
 • نامحدود ترافیک
سرور 28 گیگ فرانسه
 • 28گیگ رم
 • 9گیگاهرتز سی پی یو
 • 90 گیگ NVMe هارد
 • 10-1 گیگ بر ثانیه پورت
 • نامحدود ترافیک
سرور 32 گیگ فرانسه
 • 32گیگ رم
 • 10گیگاهرتز سی پی یو
 • 100 گیگ NVMe هارد
 • 10-1 گیگ بر ثانیه پورت
 • نامحدود ترافیک